Policejní posudek viní správce národního parku: krádeže, ilegální kácení a díry v záznamech
Tisková zpráva Hnutí Duha, 17.12.2002

Ilegální kácení v místech, kde vůbec nebylo povoleno, krádeže dřeva, špatně vedené záznamy o vytěženém dřevu, utajování informací správci národního parku - doslova devastující jsou závěry policejního posudku, který hodnotí poměry na Šumavě.

Posudek, jehož kopii má Hnutí DUHA k dispozici, si policie nechala zpracovat od soudního znalce pro potřeby vyšetřování záhadného mizení pokácených stromů v národním parku. Šetření v pěti vybraných prvních zónách, nejpřísněji chráněných částech parku, mimo jiné odhalilo, že:

- Správa národního parku kácela v některých pralesovitých porostech, kde to vůbec neměla povoleno. "Došlo k porušení souhlasu k zásahům, neboť souhlas se vztahuje na vybrané I. zóny [národního parku] a zde nejsou [kontrolované] zóny č. 49 a 50 uvedeny."

- V kontrolovaných prvních zónách záhadně zmizela řada pokácených stromů - to ovšem pouze potvrzuje dřívější zjištění Hnutí DUHA a České inspekce životního prostředí: "část asanovaných stromových jedinců nebyla nalezena".

- Ilegální odvážení dřeva může poškodit ekosystémy národního parku. "Neponecháváním asanovaných stromových jedinců či jejich částí dochází k narušení živinové bilance, což.má zvláště významný negativní vliv, který lze označit jako ekologickou újmu, tj. oslabení přirozených funkcí ekosystémů."

- Mezi úředními záznamy národního parku o kácení a počtem skutečně pokácených stromů v lese jsou rozpory. "Asanované množství [dřevní] hmoty neodpovídá s přehledem o asanaci."

- Evidence těžby v národním parku je plná děr a vedena takovým způsobem, který neumožňuje účinnou kontrolu. "Nelze zjistit, zda tento konkrétní kus dříví je zaznamenán v číselníku, nebo není, protože nemají vlastní evidenční čísla. Dle názoru znalce by takováto evidence měla být prováděna. Nelze při stávajícím způsobu vedení evidence objektivně zkontrolovat vazbu venkovního stavu [souvislost mezi pokácenými kmeny] na Přehled asanace [a záznamy správy národního parku]."

- Úředníci národního parku policejnímu znalci odmítali předat důležité údaje, nezbytné pro zpracování posudku: "znalec neobdržel požadovanou konkretizaci Plánu péče (přílohy) pro šetřené I. zóny. Nemůže proto odpovědět na případné stanovení škody na životním prostředí. Kapitolu Vlastnické a evidenční údaje dle Katastru nemovitostí - samozřejmou a povinnou pro každý znalecký posudek - nemohl znalec z důvodu jejich absence (nejprve byly předloženy nekomplexní údaje Správou, následně předložení korektní verze požadoval přes PČR [Policii ČR], nicméně toto nebylo přesto poskytnuto) objektivně, tj. pravdivě zpracovat."

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Policejní posudek potvrdil, o čem hovoříme už dlouho - v národním parku se krade dřevo, ilegálně kácí, správci mají díry v evidenci vytěžených kmenů a vyšetřování brání obstrukcemi. Posudek soudního znalce potvrdil, že z prvních zón ilegálně mizí dřevo, což správa národního parku zatím zpochybňovala. Libor Ambrozek se na podivné poměry v šumavském národním parku už musí přestat dívat a razantně zasáhnout."