Ještě jednou na téma: Pojďme konečně k pramenům
Autor: hoog
Psáno dne 12.9.2002 pro Klatovský deník, nezveřejněno

Po přečtení příspěvku lesníka Ivana Klika z Železné Rudy, který se hrdě hlásí k tomu, že není ekolog, je mi smutno. Věřím, že za minulého režimu by takovouto slohovou práci ocenili na výtečnou. V té době totiž byla z našich lesnických škol zcela vykořeněna výuka ekologie lesa a spolu s ní zlikvidována tradice celoevropsky uznávané Zlatníkovy lesnické školy. Pohled na les se rapidně zjednodušil: namísto složitého systému, jenž je domovem miliónů živých organismů, začal být vnímán jako továrna na dřevo. Důsledky socialistického lesnictví jsou bohužel chronické. Lesmistr John, otec věhlasné lesní rezervace Boubínský prales, by zaplakal.
I pouhému laikovi musí být jasné, že vykácené holiny mají menší schopnost zadržet vodu než jakýkoliv les, zejména les přírodní, s rozrůzněnou věkovou i druhovou strukturou. Pan Klik plně potvrdil slova autora knihy "Přeměněný les" Chrise Masera, amerického experta pro ekologii a biologii lesa, který pracoval i v Evropě a přednáší na vysokých školách o trvale udržitelném lesnictví. Dovolím si citaci z jeho kapitoly Minulost, současnost a budoucnost lesnictví:
"Lesník se stává lesníkem v důsledku svého vzdělání. Toto vzdělání však velkou měrou odráží mentalitu průmyslové ekonomiky. Lesnickému vzdělání je proto potřeba ekologické pravdy, má-li lesník 21. století splnit svou roli opatrovatele lesa pro dobro příštích generací. Pouze bude-li uznán ekologický rozměr lesnictví, dostane se lesníkům takového vzdělání, které je nezbytné pro řešení prohlubujících se ekologických problémů. Lze prominout neznalost, jejíž příčinou jsou nedostupné informace, avšak v žádném nelze omluvit, popírá-li někdo prokázané údaje. Lesnická profese se ocitá v nesnázích pro neochotu mnoha tradičně vzdělaných lesníků změnit své myšlení tak, aby odpovídalo dnešnímu stavu světa."
Jak osvícenější je nadřízený pana Klika, generální ředitel Lesů České republiky ing. Oliva, který pro své podřízené objednal dvěstě výtisků této knihy. Věřím, že si ji přečte i neekolog, ale jak říká pouze lesník, pan Ivan Klik ze Železné Rudy.