Utajovaná svědectví Šumavy
Holoseče ve slatích, vykradené první zóny, účelová evidence vytěženého dřeva

Křehké slatě a zabuřenělé holiny žalují. Příkoří páchaná na půvabné šumavské přírodě stále bez trestu


Jak je tajně devastována Šumava
Dokumentační fotografie
Jak Správa parku obhajuje devastaci a vykrádání prvních zón
RNDr. Petr Roth, CSc. - První zóny NP Šumava před definitivním zánikem
Budoucí ministr Kužvart v TV pořadu Nedej se!
Kužvart včera, dnes a zítra
Šance pro Šumavu

 


JAK JE TAJNĚ DEVASTOVÁNA ŠUMAVA

Psáno pro internetové noviny Britské listy, vyšlo 12.12.2001


Stojím uprostřed široké mýtiny v lánech zažloutlé trávy, halící do svých stébel tisíce zašedlých pařezů jako němou vzpomínku na mohutné letité smrky, po nichž jakoby se zem slehla; jen tu a tam trčí k nebi okoralé pahýly, do nichž se znaveně opírají matné paprsky říjnového slunce. Stojím pod Studenou horou, v samotném srdci Národního parku Šumava a chtěla bych vrátit čas o celé tři roky.

Trpké poznání

Tehdy jsem začínala svou disertační práci na pastvinách kolem Kvildy a Horské Kvildy. Bezstarostně jsem se kochala lučním kvítím a obdivně vzhlížela k dalekému Roklanu, dvouhlavému strážci tajemných modravských slatí. Věřila jsem, že v močálovitých hlubinách Šumavy, zapovězených pro turisty, má Příroda obě ruce volné a může jimi do sytosti kouzlit nevšední obrázky pralesovitých hvozdů. Stačil však jeden celodenní výlet do "zakázaného pásma" kolem Studené hory a všechny mé vysněné představy se rázem zhroutily. Stala jsem se svědkem masového odlesňování příhraničních vrcholů s velice lukrativními porosty smrku. Takhle jsem si boj s kůrovcem "do posledního stromu" věru nepředstavovala. Záhy s hrůzou zjišťuji, že těžařského šílenství nejsou ušetřeny ani okolní mezinárodně chráněné modravské slatě. Ke konci roku 2000 přichází šokující zjištění: z přísně chráněné první zóny Ztracená slať bylo vrtulníky vykradeno víc než padesát pokácených stromů! Následuje neúspěšné šetření s inspekcí, ubíjející debaty o kůrovci s vedením parku...
Toto na první pohled donkichotské počínání však neznamená jen ztrátu, ale přináší i duševní obohacení o krásné zážitky z panenských slatí, kam se dřevorubci ještě nestačili prokácet. Přináší také milé přátelství s nepovrchními lidmi, jimž Šumava pevně přirostla k srdci a snaží se jí pomoci. Ani mně se nechce jen nečinně přihlížet rabování krásného přírodního koutu, který leží takřka za humny mé rodné vísky.
Spát mi nedaly především ony odlehlé modravské slatě, odkud nákladní auta denně vyvážela značné množství dřeva. Do těchto míst také směřovala (a dosud směřuje) většina mých systematických terénních pochůzek. Podařilo se mi sehnat podrobné lesnické mapy z roku 1999 s přesnými zákresy hranic prvních zón i lesních porostů rozlišených podle věku a s velice přehledným vyobrazením všech lesních cest, svážnic a průseků. Nebylo lehké tyto mapy získat, neboť Správa parku je před veřejností pečlivě tají. Brzy pochopíte, proč. Postupně jsem sesbírala spoustu zkušeností, které mi pomáhaly odhalovat další a další příkoří páchaná na půvabné šumavské přírodě. Z těchto smutných svědectví by se dala napsat velká kniha. Ráda bych vám proto, milí čtenáři, alespoň orientačně přiblížila současnou podobu turisticky nepřístupné části modravských slatí.

Křehké slatě a zabuřenělé holiny žalují

Do jádra modravských slatí lze nejrychleji proniknout skrze Starobřeznickou cestu, která slouží jako turistická stezka pro pěší. V úseku od Modravy k Cikánské slati si však v ničem nezadá s běžnou, po deštích nevábně rozbahněnou kalamitní svážnicí pro stahování dřeva. V kolejištích po pásových traktorech návštěvník sotva pochopí, že v národních parcích bychom měli mít úctu a respekt před posledními kousky zachovalé přírody. Není divu, že turisté si raději vyšlapali úzkou pěšinku při okraji lesa.
Překvapilo mě, jak pečlivě si lesníci v této odlehlé části Šumavy udržují hustou síť svážnic, cest a průseků. Tady přece nejsme v hospodářském lese, ale v jádru národního parku! Lesáci se však nemíní vzdát ani zamokřených svážnic ve slatích, kolem nichž rypadly vyhlubují odvodňovací strouhy (Mlynářská slať, Pod Medvědem aj.). Na jiných místech si budují dřevěné poválkové chodníky (pod Studenou horou, u Trampusova křížku), po kterých nesmí turista přejít ani bosou nohou. Nač vlastně tolik cest potřebují? Pohled do lesnické mapy napoví: první zóna, která by měla tvořit celistvé jádro parku, je směšně rozkouskována na spoustu izolovaných ostrůvků. Rozsáhlé plochy mezi nimi náleží do druhé zóny, kde je dovoleno těžit dřevo napadené kůrovcem nebo poškozené větrem. Na celé řadě míst, v mapě vedených jako letité a tudíž vysoce lukrativní porosty smrku, však ve skutečnosti zejí rozsáhlé holiny! A právě cesty vedoucí ke zbývajícím kouskům lesa jsou udržovány nejpečlivěji. Zatímco správa parku neustále hovoří o postupném zvětšování prvních zón připojováním sousedních porostů (plánovitě po deseti, dvaceti a třiceti letech), kolem těchto ubohých ostrůvků rok od roku narůstají plochy zabuřenělých holin a do stojících zbytků lesa se stále hlouběji zakusují dřevorubci.
Je to smutný důsledek rozdrobení a zmenšení první zóny po r. 1994 současným vedením parku, do níž teď patří hlavně komerčně neatraktivní rašeliniště a uschlé porosty po kůrovcové kalamitě. Modravská rašeliniště tak jedno po druhém přicházejí o svá ochranná pásma postupným mýcením okolních vzrostlých smrčin. Zdánlivou výjimkou je rozsáhlý a velmi zachovalý komplex rašelinišť na Rokyteckých (Weitfällernských) slatích, kde je hranice první zóny ohleduplně vysunuta do sousedních smrkových porostů. Ukázková lokalita pro kontrolní orgány ochrany přírody včetně zahraničních organizací! Na lesnické mapě však hranice první zóny striktně kopíruje bezlesý okraj rašeliniště a na několika odlehlých místech se sem dřevorubci s pomocí větru již zdárně prokáceli.
V roce 1999 provedla správa parku revizi zonace. Při ní byly z některých prvních zón vyšachovány další komerčně atraktivní porosty (kupř. na Jezerní a Tetřevské slati na Kvildsku). Ve zbývajících lukrativních partiích I. zón si správa parku v témže roce zlegalizovala těžbu stromů napadených kůrovcem a poškozených větrem. Zavázala se přitom vnitřním předpisem, že všechny pokácené kmeny budou zůstávat v porostech k zetlení. Sliby chyby! K mediálně známé Ztracené slati mi postupně přibylo pět nových vrtulníky vyrabovaných lokalit včetně nedaleké Ptačí slati, kde zůstalo jako smutné memento nejméně osmdesát holých pařezů. Šokující je vzájemná podobnost všech vykradených míst: téměř vždy se jedná o okraje prvních zón, kde byly v letech 1999 a 2000 masově nakáceny stromy včetně vylétaných souší a zubožené zbytky porostů postupně dorazil vítr. Tím vznikly větší mýtiny s neomezeným přístupem pro vrtulníky.
Zóna, nezóna, ukradené kmeny jsou fuč a nikdo neví kde. Na prošetřované Ztracené slati není ani po roce jasné, zda zmizelé dřevo bylo či nebylo odepsáno k zetlení, neboť Správa parku se dosud neobtěžovala předložit policii podrobnou evidenci. Již na začátku roku 2001 však rozhlásila do médií, že jí po provedené inventarizaci žádné dřevo ani nechybí ani nepřebývá. Zajímalo by mě, jak je ona "tajuplná" lesohospodářská evidence vedena. Nejen na Ztracené slati, ale i v dalších prvních zónách lze totiž najít spoustu pokácených kmenů, které nejsou ani po roce řádně zaevidovány. Pokud se v tomto stavu dostanou "omylem" na lesní skládku, ani profesionální detektiv nepozná, že byly nelegálně vytaženy z první zóny. A nejsem jediným svědkem, který měl možnost pozorovat, jak si nákladní auta dřevařských akciovek odvážejí neočíslované klády (viz TV pořad Na vlastní oči, 7.8.2001). I laik pochopí, že tady jde o rozkrádání přírodního bohatství v majetku státu. Není možné si nevšimnout ani uměle vypodložených kmenů v hloubi slatí. Silné oloupané klády, které tu mají zůstat k zetlení, pěkně prosychají na vzduchu a tím si uchovávají svou kvalitu.
To vše jsou typické příklady technokratického myšlení a lesnického pokrytectví. Ve jménu "svaté války proti kůrovci" zmizelo během několika let nejlepší dřevo z nevyšších šumavských kopců (Studená hora, Malá Mokrůvka, Mrtvý vrch, západní svah Černé hory aj.). Zalesňování rozlehlých holin se nám nesmírně prodraží, neboť na celé řadě míst končí zjevným nezdarem.

Smrt krásných smrků

Během roku 2001 se dřevorubci pevně zakousli do zbývajících lukrativních smrčin na Medvědí hoře a kolem Weitfällernských slatí. Na podzim, po skončení vegetační sezóny, kdy dřevo získává na kvalitě, tu bylo holosečně smýceno několik letitých porostů. Zůstaly po nich mýtiny ve tvaru pravidelných čtverců a obdélníků. Že by se šumavský kůrovec vyznal i v geometrii? Krásné rovné kmeny zakrátko zmizely a haluze plné zeleného jehličí rozdrtily štěpkovače nebo shořely na hromadách. Podobné případy se v létě odehrály na západním svahu Studené hory a během října poblíž Mlynářských slatí. Další porost vzal za své u Biskupské slati pod Černou horou, tedy přímo u hranice s Bavorským národním parkem. Z turistické cesty je přitom vidět jen úhledný poválkový chodník, který ovšem hned za kopcem končí a k velké mýtině plné čerstvých pařezů mě ke konci října dovedly blátivé koleje od traktoru. Nevěřila jsem svým očím: vždyť ještě na počátku července tady stály krásné zdravé stromy! Vzpomněla jsem si přitom na slova jednoho z lesních dělníků, který před dvěma roky pracoval na Modravsku: "Byl jsem u případu, kdy si lesáci před napadnutím sněhu vytipovali pěkný porost zdravých stromů a nechali ho celý naráz pokácet. Dřevo se rychle odveze pryč a eviduje se jako podřadná sorta poškozená kůrovcem nebo větrem."
Nemohu si pomoci, ale evidence pokáceného dřeva v šumavském parku mi skutečně připadá poněkud "vyumělkovaná". Podle údajů správy parku bylo kupř. k 22.10.2001 zpracováno ve druhých zónách 21 348 kubíků kůrovce a 21 361 kubíků polomu. Rozdíl mezi oběma položkami tak činí pouhých 13 kubíků! Kůrovcové těžby přitom vycházejí velmi optimisticky pro dobrou prezentaci v médiích: o celých 50 procent nižší než v předchozím roce. O větrných polomech a vývratech však ani zmínka. Čtenářům by totiž mohlo připadat zvláštní, že ačkoliv rok 2000 se povětrnostními podmínkami blížil roku 2001, správa parku na jeho konci vykázala téměř devítinásobně! vyšší těžby z polomů (přes 187 tisíc kubíků). V čem může být zakopaný pes? Jisté je, že v roce 2000 dostala správa parku mnohamiliónovou státní dotaci na provoz vrtulníků, v následujícím roce však ani korunu, musela se proto obejít bez nich. Lesní porosty na obtížně přístupných místech si viditelně oddychly od motorové pily...

Jde o politickou záležitost

Teď už není těžké pochopit, proč vedení parku tají podrobné lesnické mapy. Je to klíčový strategický dokument, podle kterého probíhá systematický výprodej šumavských lesů. Není pochyb o tom, že jde o politickou záležitost. A tu lze vyřešit jen celkovou změnou koncepce ochrany přírody v našich národních parcích, k níž je kompetentní Ministerstvo životního prostředí. Naději na změnu však můžeme očekávat nejspíše až po červnových volbách. Vždyť nejen od vedení šumavského parku, ale i od ministra Kužvarta slyšíme stále dokola tutéž písničku: "Boj s kůrovcem je úspěšný! Kůrovec již opouští šumavské lesy!" Fakt, že společně s ním mizí i největší šumavské přírodní bohatství, je však taktně zamlčován. Stejně jako fakt, že kůrovec současně mizí i v jádrové zóně sousedního Bavorském parku, kde nechávají napadené stromy stát. Jedno je jisté: dokud bude Šumava v zajetí současné kůrovcové demagogie a technokratických lesnických postupů, nemá šanci vykročit po zasloužené cestě k důstojnému národnímu parku.


 
Dokumentační foto drancování Šumavy:
26.10.2001
Starobřeznická cesta slouží jako turistická stezka pro pěší. V úseku od Modravy k Cikánské slati má však podobu rozbahněné kalamitní svážnice
starobreznicka.jpg
27.10.2001
Rozbahněná cesta končící v Roklanské slati (I. zóna 43)
roklancesta.jpg
21.10.2001
Lesní technika devastuje i potok u jižního okraje turisticky nepřístupné Mlynářské slati (I. zóna 44)
potocprechod.jpg
28.10.2001
Nově vybudovaný poválkový chodníček pro dřevaře při západním okraji I. zóny 50 U Trampusova křížku
poval01.jpg
21.10.2001
Široký poválkový chodník pro dřevaře pod západním svahem Studené hory poblíž Mlynářské slati
poval02.jpg
4.11.2001
Turisticky nepřístupný poválkový chodníček na záp. svahu Černé hory vedoucí k Biskupské slati, která leží u hranice s NP Bavorský les
poval03.jpg
18.8.2001
Nelegálně zbudovaný poválkový chodníček pro dřevaře protínající I. zónu 44 Modravské slatě poblíž rozcestí Na ztraceném
modrslate11.jpg
18.8.2001
Východně od chodníčku zeje široká holina, která není vidět z turistické stezky
modrslate12.jpg
21.10.2001
Čerstvě pokácené statné (a většinou zdravé) stromy pod Medvědí horou
medved01.jpg
27.10.2001
To samé místo několik dní po zásahu. Lukrativní kmeny odvezeny
medved02.jpg
28.10.2001
Holosečně vykácený porost lukrativních stromů na vých. svahu Medvědí hory
medved03.jpg
27.10.2001
Čerstvě smýcený porost letitých komerčně atraktivních stromů pod Studenou horou poblíž Mlynářské slati
holosecSH.jpg
4.10.2001
Čerstvě vytěžené kvalitní dřevo pod Černou horou v okolí Ptačí slati
cerhora01.jpg
4.10.2001
Dnešní neradostná podoba Mrtvého vrchu nad Ptačí slatí
cerhora02.jpg
26.10.2001
Zabuřenělé holiny na severním svahu Studené hory
studhora01.jpg
27.10.2001
Rozsáhlé holiny na jihozápadním svahu Studené hory
studhora02.jpg
3.5.2001
Východní svah Plesné na Železnorudsku: porosty narušené kácením zcela rozvrátil vítr
plesna01.jpg
3.5.2001
Východní svah Plesné po větrné kalamitě, téměř všechno dřevo odvezeno
plesna02.jpg
3.5.2001
Plesná: do prohlubenin po kořenových vývratech sázejí lesáci nahusto mladé smrčky
plesna04.jpg
3.5.2001
Plesná: na západním svahu založili lesáci novou smrkovou monokulturu
plesna03.jpg
3.5.2001
Plesná: mladé buky nejsou dostatečně chráněny před zvěří, vznikají okusové formy
plesna05.jpg
18.8.2001
Plastové trubky sloužící jako ochrana pro mladé vysázené jeřáby nejsou příliš bytelné (foto pochází z Modravských slatí)
jerabokus01.jpg
18.8.2001
Nedostatečná ochrana plastových trubek - vyrůstající jeřáb je okusován lesní zvěří (foto pochází z Modravských slatí)
jerabokus02.jpg
5.9.2001
Nelegální výsadba smrku v načerno vykácené části I. zóny 69 Jezerní slať
jezerni01.jpg
5.9.2001
Jezerní slať: Posun hranic I. zóny směrem k nelukrativnímu rašeliništi
jezerni03.jpg
18.8.2001
Devastační kácení v I. zóně 85 Mezilesní slať
mezileskaceni01.jpg
18.8.2001
Mezilesní slať: zabuřenělá mýtina v I. zóně po masovém vykácení stromů
mezileskaceni03.jpg
18.8.2001
Mezilesní slať: ohniště v I. zóně poblíž pařezů, u kterých chybějí kmeny i klestí (zametání stop po krádeži?)
mezileskaceni07.jpg
18.8.2001
Mezilesní slať: kácení zdravých stromů na lapáky v těsné blízkosti I. zóny
mezileskaceni02.jpg
10.10.2001
Mezilesní slať: živořící smrček z umělých výsadeb v okolí I. zóny
mezileskaceni08.jpg
25.7.2001
Příroda to umí mnohem lépe a zadarmo, jak můžeme vidět v pralesovitém jádru Mezilesní slati
meziles02.jpg
18.8.2001
Holina v Modravských slatích nedaleko Ptačího potoka zasahující do I. zóny 44
modrslate01.jpg
18.8.2001
Detail vykáceného okraje I. zóny 44 na Modravských slatích
modrslate02.jpg
18.8.2001
Zbytek porostu dorazil vítr, mýtina rychle zarůstá agresivní trávou, která utlačuje mladé stromky
modrslate06.jpg
18.8.2001
Tatáž část I. zóny: lukrativní části kmenů odvezeny vrtulníkem, tenké pahýly zůstaly na mýtině
modrslate05.jpg
18.8.2001
Detailní pohled na ponechané nelukrativní dřevo
modrslate08.jpg
18.8.2001
Na některých místech byly tenké kmeny rozřezány na špalíky a složeny do úhledných hraniček (v přísně chráněné první zóně!)
modrslate07.jpg
18.8.2001
Takto si šumavští lesáci představují ochranu přírodních procesů v prvních zónách
modrslate09.jpg
3.9.2001
Vykácený a vyrabovaný okraj I. zóny 61 Nad Ptačím potokem
nadptacim05.jpg
3.9.2001
Okraj I. zóny 61 (Nad Ptačím potokem): pokáceny byly i vylétané souše, čímž se místo zcela zpřístupnilo pro vrtulníky
nadptacim04.jpg
3.9.2001
I. zóna 61 (Nad Ptačím potokem): u pařezů se válejí tenké pahýly, lukrativní spodky kmenů odvezl vrtulník
nadptacim07.jpg
3.9.2001
I. zóna 61: po letitém stromu zůstal jen mohutný pařez
nadptacim08.jpg
27.10.2001
Vyrabovaný okraj první zóny 49 (oblast Studené hory)
49modr03.jpg
27.10.2001
Studená hora: prokácený a větrem rozvrácený porost na okraji první zóny 49; nad ním rozsáhlá holina
49modr02.jpg
27.10.2001
I. zóna 49: čerstvě smýcený mohutný strom nakloněný větrem
49modr05.jpg
27.10.2001
Studená hora: protizákonně postavený posed v I. zóně
49modr01.jpg
26.10.2001
I. zóna 50 U Trampusova křížku: osiřelé tlusté pařezy, kmeny odvezeny vrtulníkem
trampus02.jpg
26.10.2001
U Trampusova křížku: masově nakácené stromy v jádru I. zóny
trampus03.jpg
26.10.2001
U Trampusova křížku: přikacování dalších stromů v jádru I. zóny
trampus06.jpg
26.10.2001
U Trampusova křížku: holý pařez mezi popadanými soušemi v okrajové části I. zóny
trampus04.jpg
28.10.2001
U Trampusova křížku: čerstvě vyhloubená odvodňovací strouha v okrajové části I. zóny protínající kalamitní svážnici u okraje I. zóny
trampus05.jpg
21.10.2001
Rypadlem vyhloubená odvodňovací strouha podél kalamitní svážnice v jižní části Zadní Mlynářské slati, poblíž první zóny
strouha.jpg
4.11.2001
Rozvrácené porosty na Ptačí slati (I. zóna 56) s chybějícím dřevem
ptaci04.jpg
3.11.2001
Ptačí slať: osiřelý pařez přímo pod značkou I. zóny
ptaci03.jpg
22.10.2001
Ptačí slať: holé pařezy v jihozápadní části I. zóny, kmeny byly odvezeny vrtulníkem
ptaci01.jpg
22.10.2001
Ptačí slať: kmeny chybějí také u několika pařezů, které tu zbyly po stromech vyvrácených větrem (rovněž jihozápadní část I. zóny)
ptaci02.jpg
2.11.2001
Udržovaná cesta po péesácích vedoucí od Javoří pily do Rokytecké (Weitfallerenské) slati, pro turisty zcela nepřístupná
cestaWF.jpg
27.10.2001
Kalamitní svážnice v Rokytecké slati
weitfal03.jpg
5.8.2001
Rokytecká slať: zde se dřevorubci prokáceli až k samotnému okraji jádrového rašeliniště (hranice I. zóny vede přímo po okraji rašeliniště, které nemá žádné ochranné pásmo, protože okolní vzrostlé smrčiny je možné kompletně vytěžit!)
weitfal02.jpg
5.8.2001
Rokytecká slať: porost v těsném sousedství rašeliniště, který byl narušen kácením, drasticky rozvrátil vítr
weitfal01.jpg
2.11.2001
Rokytecká slať: rozsáhlá holina v komplexu bažinatých smrčin obklopujících jádrové rašeliniště
holinaWF.jpg
28.10.2001
Holosečně smýcený lukrativní porost u severozápadního okraje I. zóny 47 Gayerruck v blízkosti Rokytecké slati. Zelené větve kvapně spáleny na hromadách
holosecWF.jpg
28.10.2001
Tatáž lokalita; vpředu čerstvá hromada zelených větví
weitfal04.jpg
28.10.2001
Jihozápadní část této lokality: po bažinaté smrčině s letitými stromy zůstala rozbahněná mýtina, kudy byly nakácené kmeny vytahovány k odvozní cestě
weitfal05.jpg
12.10.2001
Protiprávně skácený mladý smrk u posedu jihozápadně od Filipovy Hutě. Případ odvysílal 12.10.2001 TV pořad Nedej se!
schubert.jpg
3.9.2001
Odvoz lukrativních klád z modravských lesů (foto pořízeno na turistické cestě od Filipovy Hutě k rozcestí Na ztraceném)
tahac03.jpg
4.9.2001
Tahač Jihozápadní dřevařské a.s. odvážející dřevo ze šumavských lesů (foto pořízeno na silnici od Borových Lad k Horní Vltavici, poblíž kempu Zahrádky)
tahac04.jpg
28.5.2001
Tuto ceduli posazenou k zánovní asfaltce spatří každý turista, který dorazí na rozcestí pod Březníkem. Cesta vede na Studenou horu, odkud je možné přejít na Medvědí horu a do Rokytecké slati. A zejména tato místa jsem se vám pokusila odtajnit. Jak vidno, šumavští lesníci zde opravdu mají co skrývat
modr49.jpg
.

 


JAK SPRÁVA PARKU OBHAJUJE DEVASTACI A VYKRÁDÁNÍ PRVNÍCH ZÓN

Úryvek z tiskové zprávy vydané 26.4.2001 (viz http://www.npsumava.cz)
Autor: tiskový mluvčí Správy NPŠ Zdeněk Kantořík

"Správa NP a CHKO Šumava po zvážení a posouzení všech podkladů, vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy vydala souhlas k asanačním zásahům proti kůrovci v 1. zónách NP Šumava v roce 2001, a to po podrobném vyhodnocení výsledků asanací v loňském roce. Rozhodnutí, které účastníci řízení obdrželi v tomto týdnu, se vztahuje celkem na 49 lokalit 1. zón v NP Šumava o celkové rozloze 1400 ha. V žádném případě však neznamená vykácení celé této plochy, asanovat se budou pouze tzv. aktivní kůrovcové stromy. K asanaci kůrovcem napadených stromů správu parku rozhodně nevede zištnost nebo jiné ekonomické důvody, jak se snaží správě podsouvat někteří odpůrci. Veškeré dřevo zůstává v 1. zónách na místě k zetlení, asanace tak znamená naopak potřebu finanční prostředky vložit. Základním cílem zásahu je ochránit pralesovité zbytky porostů před nepřirozeně rychlým rozpadem a obnovit přirozené samoregulační schopnosti ekosystému."

 


BUDOUCÍ MINISTR KUŽVART V TV POŘADU NEDEJ SE!
aneb spolehlivá paměť médií

Budoucí ministr životního prostředí M. Kužvart v TV pořadu Nedej se!, díl o Šumavě odvysílaný 24. listopadu 1997:
"Mnohokrát jsem tam viděl ty vrtulníky, jak se vznášejí nad tou Šumavou, že mám ten pocit, jakoby se tam spolu s nimi vznášel duch nebo způsob politiky bývalého ministra Bendy - často velmi složitých a neopodstatněných rozhodnutí. V r. 1993 MŽP, konkrétně bývalý náměstek Šulc, selhali v té oblasti formulací nějakých koncepcí prioritních výzkumů, kdy odborná veřejnost měla zájem zhodnotit situaci a určit další postup. MŽP nevypsalo příslušný tendr, příslušné výběrové řízení, na zpracování takovéto studie, která by určila postup, takže nakonec se tedy jede poměrně tím nejjednodušším způsobem, to znamená stále masívnějších a masívnějších těžeb, kde je řada indícií, že tyto těžby jsou nejen kalamitní. A to je moment, který je nepřijatelný. Rozhodně není možné souhlasit s používáním těžké techniky, která se naprosto do tohoto prostředí, do mokřadů, do slatin nehodí, ty erozní rýhy způsobené technikou svědčí o naprosté neúctě k parku. Nejde jen o záležitosti porušování platných právních předpisů, jde tady především o to, že ten systém zacházení s parkem se začíná blížit tomu způsobu klasického využívání hospodářského lesa. To, co se tam nyní děje, včetně těch dotací ze státního fondu, mám pocit, že by mělo být předmětem šetření kontrolních orgánů. Pokud odborná veřejnost, nebo její část, má výhrady k tomu, jak se tam nakládá s přírodním zdrojem a jaké jsou ty určité finanční aspekty, mělo by to být podrobeno nezávislé kontrole, aby bylo jasné, co se tam děje, i z těch hledisek, zdali tam nedochází k nějakým nešťastným procesům ekonomickým."

 


KUŽVART VČERA, DNES A ZÍTRA

Autor: Petr Ješátko, odborný lesní hospodář
Psáno 15.1.2001 pro MF Dnes, oddělení komentářů (dosud nevyšlo)

Ministr Kužvart si stěžoval na pořad Nedej se! řediteli ČT Balvínovi. Nelíbí se mu, že jej pořad ostře kritizuje za podporu neudržitelného hospodaření v Národním parku Šumava. To je pochopitelné - jistě mu není příjemné, že pořad zveřejňuje fakta, které Kužvarta usvědčují z nekompetentního rozhodování. Mnohem zajímavější je názorová pirueta, kterou při tom ministr vykonal.

Pořad Nedej se problematiku neúnosné těžby v šumavském parku sleduje dlouhodobě. Za totéž, za co dnes kritizuje Kužvarta, kritizoval dříve jeho předchůdce Františka Bendu. Tehdy však mladému stínovému ministrovi pořad nevadil. Naopak, byl jedním z těch, kterým Nedej se i tehdy dalo prostor k vyjádření názoru a Kužvart rád přidával svou trošku do mlýna: "Mnohokrát jsem tam viděl ty vrtulníky, jak se vznášejí nad Šumavou a mám ten pocit, jakoby se tam s nimi vznášel duch bývalého ministra Bendy a způsob jeho politiky - často velmi složitých a neopodstatněných rozhodnutí", bědoval Kužvart nad obrázky vytěžených šumavských holin, z nichž helikoptéry odvážejí dřevo, které by v národním parku mělo zůstat. Neváhal naznačit, že on jako ministr by se mohl zasadit o změnu.

Krátce na to se Kužvart skutečně stal ministrem. Na Šumavě se nic nezměnilo nebo spíše k horšímu. Těžba dřeva v parku se zvyšovala, holiny se rozrůstají, vrtulníky dotované ministerstvem životního prostředí dále odvážely pokácené kmeny. K neodpodstatněným rozhodnutím svého předchůdce přidal Kužvart další - začal kácet stromy i v nejcennějších tzv. prvních zónách, na které si ani jeho předchůdce nedovolil sáhnout. Pořad Nedej se dál zveřejňoval tvrdá fakta, dokumentoval poškození přírody. A Kužvartovi začal být na obtíž.

Celá historie se opakuje - stejně jako Benda i Kužvart dnes usiluje o změny nebo jeho slovy o "vyváženost" pořadu. Stejně jako on, místo toho aby svá rozhodnutí přímo v pořadu obhájil, využívá metody politického tlaku na ředitele televize. Proč Kužvart volá po vyváženosti pořadu a přitom odmítá prostor k vyjádření, který mu nabízí? Odpověď je jednoduchá - v rozhovoru s redaktory, kteří se na každý díl týdny připravují, totiž nevystačí s prostoduchými frázemi a bonmoty - následně konfrontován s tvrdými daty pak každým svým vystoupením sám sebe zesměšňuje.

I já mám s pořadem Nedej se osobní zkušenost, několikrát jsem v něm odpovídal na otázky redaktorů. Byl jsem u vzniku národního parku a působil jsem zde řadu let ve vedoucích funkcích. Jako lesník jsem zastával názor, že proti kůrovci se musí zasahovat s pilou v ruce. Nebál jsem se však v pořadu otevřeně kritizovat těžbu tam, kde ztrácela smysl i netransparentní obchodování se dřevem. Posléze, když jsem se v sousedním Národním parku Bavorský les na vlastní oči přesvědčil, že kůrovcová kalamita není pro les katastrofou, že dokonce pod suchými stromy vyrůstá nový les rychleji, lépe a také zadarmo - na rozdíl od obtížně uměle zalesňovaných holin na české straně, musel jsem názor na řešení kůrovcové kalamity změnit. I zde se pořad Nedej se! trefoval do černého, čas dal za pravdu ekologickým organizacím a vědcům, nikoli nám lesníkům. V parku samotném jsem byl nicméně postupně zbaven vedoucích funkcí a po té, co jsem odmítl schválit vyznačení stromů ke kácení v nejcennějších prvních zónách Trojmezná, Smrčina a Plesná, protože riziko jejich rozvrácení polomy bylo větší než riziko poškození kůrovcem, přišel jsem o místo odborného inspektora a několik let před důchodem se mnou vedení správy parku rozvázalo pracovní poměr. Dál však sleduji dění v parku i reportáže pořadu Nedej se!. Pustím-li si doma na videu ty, které se věnovaly Šumavě, vidím pokrytectví a názorové eskamotérství ministra Kužvarta. O jeho motivech lze pouze spekulovat.

Na vědomí:
Jiří Balvín, ředitel ČT
Redakce ČT - Nedej se!

 


ŠANCE PRO ŠUMAVU

Své dokumentační pásmo o devastaci Šumavy zakončím krátkou avšak výstižnou citací z knihy Přeměný les, kterou na počátku 90. let minulého století napsal erudovaný americký odborník na ekologii lesa Chris Maser. Autor se zde zabývá problémy současného lesnictví a možnostmi jejich řešení. Za jeden z klíčových problémů považuje záměrné zkreslování informací v lesohospodářských institucích:
"Organizace mají tendenci systematicky zkreslovat informace ve svůj prospěch. Toto zkreslování nezávisí ... na úmyslném podvádění jednotlivců. Naopak platí, že lidé, kteří jsou kvalifikovaní, pracovití a čestní, mohou systematické zkreslování podporovat pouhým plněním svých rolí v organizaci. Zkreslovat informace ve svůj vlastní prospěch mohou ty organizační systémy, které nejsou omezovány vnějšími vlivy nebo nepopiratelnou realitou katastrofálních neúspěchů. Pravděpodobnost osudných následků je značná.
Technická kultura má dvě volby. Za prvé může čekat, až katastrofální nezdary odhalí systémové nedokonalosti, deformace a sebeklamy. ... Za druhé může tato kultura poskytnout společnosti účty a zůstatky k opravě systémových chyb dříve, než dojde ke katastrofálním následkům. Tato druhá, vhodnější alternativa však vyžaduje aktivní účast nezávislých inženýrů a vědců (a dalších poctivých odborníků a laiků), kteří musí klást "nepříjemné otázky" a provádět "nežádoucí" výzkum. Bez takových iniciativ budou účty a zůstatky překrouceny a s rozšiřováním působnosti a moci organizace bude patrně růst i pravděpodobnost katastrofálních následků."

Str. 183, podle publikace Bella D. A. (1987): Organizations and systematic distortion of information (Organizace a systematické zkreslování informací). - Journal of Professional Issues in Engineering, 113:360-370.